Certifieringsfrågor (blandade exempel)

Epistemologi och historia

Dr L Michael Hall har kartlagt The Human Potentials Movement.

 • Vad var det för rörelse?
 • Hur är den relaterad till NLP?
 • Hur är den relaterad till NS?

Vem är/var [namn] och vad är personens bidrag till NLP?

 • Milton Erickson
 • Virginia Satir
 • Fritz Pearls
 • Gregory Bateson
 • John Grinder
 • Richard Bandler
 • Frank Pukelic
 • Robert Dilts
 • listan utökas….

Värderingar

 • Vad är en värdering för något i NLPs värld?
 • Hur kan du hjälpa någon att utforska sina värderingar kring en specifik aktivitet?
 • Hur kan du assistera någon att rangordna sina värderingar? Vad är viktigt att tänka på i samband med det?

Föreställningar

 • Förklara skillnaden mellan föreställningar och värderingar.
 • Vad är en värde-molekyl enligt Robert Dilts.

Memes

 • Förklara vad en meme är och vad memetics beskriver för typ av fenomen.
 • Varför kallas negativa memes även för tankevirus?
 • Beskriv vad vMemes är för något, samt hur det hänger ihop med spiraldynamik.

Spiraldynamik

Dr Clare Graves forskning resulterade i ett ämne som idag kallas Spiral Dynamics.
Hur är det relaterat till NLP och på vilket sätt berörs du som utövare?
Beskriv de olika utvecklingsfaserna samt vad som kännetecknar dem och hur de hör ihop.

 • Tier One – Beige
 • Tier One – Purple
 • Tier One – Red
 • Tier One – Blue
 • Tier One – Orange
 • Tier One – Green
 • Tier Two – Yellow
 • Tier Two – Cyan

Wilberkvadranter

Filosofen Ken Wilber har formulerat ett verktyg för integrativ analys – Wilber Quadrants.
Vilka är axlarna och hur kan du arbeta med verktyget när du modellerar?

AQAL är ett begrepp som korsbefruktar WQ med Spiraldynamik.
Vad står det för?
Hur kan du använda dig av det?

Baskunskaper

Lista NLPs valda sanningar
Vilka är NLPs tre hörnstenar? Vad finns det för varianter?
Vad betyder ”kartan är inte verkligheten”?
Vad är skillnaden mellan process, mönster och innehåll? Varför är det viktigt att veta det?
Vad menar NLP med begreppen det medvetna och det undermedvetna?
Vad finns det för olika definitioner av NLP?
Vad är din definition? Förklara utförligt.
Vad är den ”magiska” siffran 7 +/- 2 och varför är den viktig att minnas?
Vad är kriterierna för att ett resultat ska anses välformulerat?

Ramar

Beskriv fem olika ramar och när du använder dem

Tillståndshantering

Vad är ett sinnestillstånd?
Vad menas med att ”gå meta”?
Vad är relationen mellan interna representationer, fysiologi, sinnestillstånd och ditt beteende samt dina resultat?
Varför är dessa distinktioner viktiga och hur kan du använda dem?
Vad är en mästerlig fysiologi?
Vad är skillnaden mellan att vara associerad och dissocierad?
När är dessa tillstånd användbara respektive oanvändbara?

Sensorisk uppmärksamhet och kalibrering

Vad är sinnesbaserat språk?
Vad är kalibrering? Hur gör du det? Varför gör du det?
Vilka valda sanningar baseras kalibrering på?
Lista minst 5 saker du kan kalibrera?
Beskriv tre sätt för att utveckla sensorisk uppmärksamhet?
Vad menas med att inventera dig själv?
Vad är skillnaden mellan simultan och sekvensiell inkongruens?
Hur kalibrerar du dessa?
Hur hanterar du dem?
Vad är den viktigaste komponenten av fysiologin att jobba med och varför?

Förankringar

Vad är nycklarna till förankring?
Vilket är det mest kraftfulla representationssystemet att förankra i? Varför?
Ge ett exempel på en förankring som täcker alla representationssystem.

Samförstånd/kontakt (rapport)

Vad är NLPs defintion av begreppet ”rapport”?
Vad means med att följa (pacing) och att leda (leading)?
Lista minst sju saker du kan matcha för att skapa rapport.
Vad är skillnaden mellan att matcha och att spegla?
Vad är korsmatchning?
Hur testar du rapport?

Representationssystemen

Om representationssystem, modaliteter och mer

Vad är ett representationssystem enligt NLP?
Rita ett upp ”ögats åtkomstsignaler” så som de uppträder hos de flesta högerhänta.
På vilka andra sätt kan du upptäcka en persons prefererade representationssystem?
Vad är skillnaderna mellan de två systemen; auditivt digital respektive auditivt tonal?

Submodaliteter

Vad är submodaliteter? Vad låter de oss göra?
Vad är skillnaderna mellan en analog och en digital submodalitet?
Vad är en kritisk submodalitet?
Vad är en drivande submodalitet?
Varför har man inom neuro-semantics döpt om dem till meta-modaliteter?

Tidslinjer

Hur får du fram en persons representation av tid?
Vad är skillnaden på de två tillstånden ”I tid” och ”Genom tid”?
Bandler påpekar att man inte är begränsad till en enda tidslinje och att man gärna kan se till att de strålar samman vid tidpunkten för ett önskat resultat.

Omstrukturering

Vilken är den förutsättning som omstruktureringar grundar sig på?
När gör du en omstrukturering?
Vad är de två grundläggande kategorierna av omstruktureringar? När använder du respektive?
Vilka steg går du igenom när du förhandlar mellan olika viljor?

Ekologi

Vad är ekologi och varför är det viktigt?
Beskriv åtminstone fem olika sätt att kontrollera ekologi.
På vilket sätt är ekologi relaterat till NLP och system?

Perceptuell sortering

Vad menas med en perceptuell position?
Vad innebär det att byta position?
Vad vinner du på att ha flera referenspunkter?
Vad är en trippelbeskrivning och varför är den viktig att göra?
Ge en utförlig beskrivning av 1:a, 2:a och 3:e position
Vad är innebär det att “chunka” information?
Varför är det en färdighet som du har nytta av att utveckla?
Ge exempel på att ”chunka” upp, ned och sidledes (lateralt).

Systemtänkande

Vad är skillnaden mellan en 1:a respektive 2:a gradens förändring?

Vad är ett system?

Vad är en systemgräns?

Vad är en holon och en holarki?

Vad innebär feedback och feedforward?

Varför är tidsfördröjning en viktig komponent att ta hänsyn till?

Vilken komponent i ett system utövar störst påverkan enligt NLPs valda sanningar?

Modellering

Strategier, TOTE och grundläggande modellering (del I)

Metoden bakom NLP är modellering och används för att kartlägga ”skillnaden som gör skillnaden”, men vad är det man gör när man modellerar och vad är det för skillnad som åsyftas?

Vad har egentligen modellering med AI-forskning och systemtänkande att göra?

 

Vad är en modell?

Vad är det vi kartlägger när vi analyserar hur en individ utövar en specifk färdighet – om vi använder oss av David Gordons Experiential Array?

Hur utvärderar vi att den modell vi skapat ”stämmer med verkligheten”?

Vad är en begreppsmodell och hur är det relaterat till logiska nivåer och chunking?

Vad är ett state transition diagram och hur kan det hjälpa dig i modelleringsarbetet?

Hur kan du använda dig av handlingsgrafer för att beskriva externt beteende?

Hur kan du använda dig av flödesdiagram för att beskriva strategier på en högre nivå än VA(td)KOG(i)-tupler?

Varför vill du som modellerare även fånga strategierna på tuple-nivå?

Gordons Experiential Array är ett sätt att ta sig an modellering som vi fördjupar under Master Practitioner, men som vi introducerar under Practitioner-spåret när vi demystifierar modelleringsbegreppet och förklarar NLPs motor. Vi tar oss även an verktyg från systemanalys och design samt grundläggande modelleringsprinciper. Därför följer några av de relaterade frågorna här:

Vad är 3-3-3 för slags tumregel vid modellering?

På vilket sätt kan du använda objekt-orienterad analys och design, klasser, objekt, arv, polymorfism, attribut och typer för att beskriva även de system som vi modellerar inom NLP?

Matcha följande listor och förklara dina val:

Lista A:
State-transition-diagram
Sekvensdiagram
Klassdiagram
Flödesdiagram (aktörer/data)

Lista B:
Strategimodellering
Tillståndshantering
Logiska nivåer
Chunking
Innehåll vs struktur

Metamodellen

Vilka tre processer är det som orsakar språköverträdelserna som modellens frågor hjälper oss att avslöja och varför är det väredfullt?
Vad menade Gregory Bateson med att kalla “Jag” den ultimata nominaliseringen?
Vad är skillnaden på yt- respektive djupstruktur?
Vilka olika språköverträdelser tas upp i den förenklade precisionsmodellen?
(fler frågor kommer)

Miltonmodellen

Vilka mönster använde Milton Erickson?
(fler frågor kommer)
Sleight-of-mouth/MindLines
(fler frågor kommer)

Tekniker

Beskriv hur du jobbar med:
Swish-mönstret
Fobi-kuren
Perceptuella positioner
Generisk NLP
Förändra din personliga historia