Hitta ditt sätt att sortera tid

En av de mer avancerade teknikerna i förändringsarbete med NLP handlar om att arbeta med en persons interna representation av tid (dåtid, nutid, framtid). En tidslinje är en representation, vanligtvis genom spatiala positioner i kronologisk ordning, av händelser från det förflutna till nuet och vidare till projicerade representationer av framtida händelser. Vi kan ha fler än en linje – de är när allt kommer omkring bara vårt privata sätt att förhålla oss till tid i olika kontext.

Hitta ditt föredragna sätt att sortera tid
Sättet du sorterar tid på, en tidslinje, kan lokaliseras spatialt (i rummet) omkring dig eftersom placering är en överlappande egenskap för de tre primära modaliteterna (VAK).

När du därför drar dig till minnes vad du gjorde igår, för en vecka, månad respektive ett år sedan kan du notera var i rummet du upplever att dessa minnen finns i förhållande till din upplevelse av rummet i nutid.

Tänk sedan på vad du ska göra om en vecka, månad respektive ett år framöver och notera även var dessa är lokaliserade.

Dra nu en tänkt linje mellan dem i kronologisk ordning och du har hittat din tidslinje.

Distinktionerna ”genom tid” och ”i tid”

Genom tid

Ett tillstånd i vilket tidens gång upplevs utanför individen, där de kan se det förflutna, nuet och framtiden på samma gång. Ett utmärkt tillstånd för planering som kräver dissociering (för att kunna få överblick). Följer ofta läsriktningen i den aktuella kulturen (för västländerna går då tidslinjen från vänster (dåtid) till höger (framtid). Den vänstra bilden nedan visar hur en klients tidslinje ser ut i förhållande till dig när du sitter mitt emot personen.

I tid

Ett tillstånd i vilket individen upplever tiden passera genom nuet, där framtiden är av ringa betydelse och det förflutna är irrelevant. Har ofta tidslinjen rakt igenom sig med framtiden framför sig och det förflutna bakom sig och kan därför internt inte se annat än nuet (som skymmer sikten till framtiden). Kan inte heller se konsekvenser av sina handlingar utan agerar som om varje situation är helt ny. Den högra bilden nedan illustrerar detta tillstånd

Även om tillståndet ”I tid” kan användas för att beskriva en av mekanismerna bakom exempelvis olika former av beroenden (missbrukare har en tendens att tro att nästa kick ska vara annorlunda och lär sig inte av sina tidigare erfarenheter utan agerar här och nu för att tillfredsställa sitt akuta behov) så är faktiskt detta tillstånd nyckeln till flow, ökad sinnesskärpa och stresshantering.

Du har nytta av träna upp din flexibilitet så att du kan uppleva och medvetet växla mellan dessa båda tillstånd – då kan du både vara här och nu när du engagerar dig i en aktivitet samtidigt som du efteråt kan lära dig av dina erfarenheter och korrigera dina framtidsplaner.

Olika sätt att arbeta med tidslinjer
Som Practitioner lär du dig att arbeta med en persons befintliga tidslinje(r) för att förändra tidigare upplevelsers inverkan i nuet och som Master Practitioner lär du dig även att förändra tidslinjernas struktur.

Vidare lär du dig att möta andra människors tidslinje(r) och visa att du lyssnar och förstår dem, genom att spatialt markera orsaker, symptom, resurser, önskade resultat och effekter för att i konversation bistå dem att hitta sina egna lösningar på problem de står inför. Du kan med hjälp av en tidslinje t ex låta en klient låna en resurs av sig själv som han eller hon kommer att ha utvecklat i framtiden och sedan tänka sig in i sin nuvarande situation ”som om” den redan hade resursen här och nu.